சனி, 14 நவம்பர், 2015

நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கையா?

அன்பு நண்பர்க்கு,
https://files.acrobat.com/…/2023cd88-d116-4ea0-991f-802147f…
படித்து பின் கருத்தைக் கூறுக.
அன்பை மறவா,
தமிழவேள் நளபதி

files.acrobat.com