திங்கள், 19 டிசம்பர், 2011

தமிழக, கேரள, இலங்கை மக்கள் செய்யவேண்டியதே வேறு....

நமக்கு இப்போதுள்ளது உயிர் பிரச்சனை அப்புறம் பார்புபோம் நமக்குள் உள்ள சொத்துப் பிரச்சனையை !!!

http://www.youtube.com/watch?v=0WQ_1GMws-U