திங்கள், 10 ஜனவரி, 2011

வாழ்க்கை என்பது இது தானா?

வாழ்வினைக் கொண்டாடுவோம்
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1Sjkyiib-Uig1ypxWQG_T6byvnnMeQF0GeGiN4RxAdGgqwRQEAkGJ5xTNEa8f&hl=en&authkey=CP2MgqoP