திங்கள், 10 ஜனவரி, 2011

நாளைய மனிதனின் கடிதம்

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1K7POM1IGscmaVvEec2MAzENYZ6jxAxVOG_sf9VOl8hmrL-oUSwFw3HHu7hBc&hl=en&authkey=CNPa7N4O