வியாழன், 6 ஜனவரி, 2011

தாமதித்தால இழப்பு - உலகிற்கு

வணிகர்களின் கொள்ளையில் இருந்து உலகைக் காக்க அனைத்து இயற்கை வளங்களும் அங்கு வாழும் மக்களின் சொத்தாக வேண்டும்.