செவ்வாய், 19 ஜூலை, 2011

நீரின்றி அமையாது உலகு

http://www.ted.com/talks/anupam_mishra_the_ancient_ingenuity_of_water_harvesting.html