வியாழன், 23 டிசம்பர், 2010

படித்த்தில் எனக்கும் பிடித்த்து

தன்னை உணர்வதே முதல் படி.-விடுதலைக்கு