செவ்வாய், 26 அக்டோபர், 2010

உங்கள் குழந்தைகளுக்காக நீங்களும் சிறிது யோசிக்கலாம்

Description: Description: Description: http://www.topnews.in/health/files/childhood_obesity.jpg
9 Promises Should Be Taken Before Choosing Software Field 
  
1)   I have already enjoyed my life in childhood 
 

  
  

 
2)
    I love tension 
 
 
Description: Description: Description: http://denytzock.files.wordpress.com/2009/09/high-tension-movie-poster-small1.jpg
 
  
  

3)
    I don’t want to spend time wid my friends 
 
Description: Description: Description: http://seaneill.com/wp-content/uploads/images/articles/fc/j3/friends.png
 
  
  

 
4)
    I love night duties 
Description: Description: Description: http://graphics8.nytimes.com/images/2008/12/05/health/chen_600.jpg
Description: Description: Description: http://www.medimanage.com/Images/tired%20working.jpg
  
  

5)
    I love to work on Sundays and holidays 
 
 
Description: Description: Description: http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/tcr/lowres/tcrn156l.jpg
  

 
6)
   I want to take revenge on myself 
Description: Description: Description: http://www.bharathreddy.info/wp-content/uploads/2010/02/stupid_question.jpg
  
  

7)
   I don’t want to get married b4 30 yrs of age 
Description: Description: Description: http://www.indianwomenshealth.com/UltimateEditorInclude/UserFiles/Marriage/MArriage_1.jpg
  
  

8)
   I want to study until my death 
 
 
Description: Description: Description: http://www.jonathan-guest.co.uk/images/book_rack_seat.jpg
AND FINALLY 
  

9)
   I don’t want hair on my head J 
 
 
 
Description: Description: Description: http://www.bartcop.com/head-rub-w.jpg
  

 Thanks and Regards,
PRINCE EDWIN DOSS M
Verizon Data Services (India)
VzB-ITCC (Provisioning & Activation)
Olympia Tech Park, 
No 1, SIDCO Industrial Estate, Guindy,Ch -32
+919629126100/princeedwindoss.x.manoharasundaradoss@verizon.com