வெள்ளி, 29 மே, 2015

ஜூன் மாதம் இறைவழி ஞான பகிர்தல் நாள் - தமிழவேள்

வரும் ஜூன் 7 ஞாயிறு

 இறைவழி அறிவர்களின் பகிர்தல் மற்றும் தேவையுள்ளவர்களுக்கு இறைவழி மருத்துவ தீக்சை மரபவழி நலவாழ்வு மையம் ஆவடியில் நடைபெறும்.

புதியவர்கள் பதிவு செய்து கொள்ள; 9345812080, 9444776208.

அனைத்து இறைவழி அறிவர்களும் வந்து தங்கள் புரிதலை பகிர்ந்து கொள்க.

அன்பை மறவா,
தமிழவேள் நளபதி.